Skridt til begrænsning af overtrædelser af den offentlige orden

I løbet af det seneste år er der i visse medlemsstater truffet lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at minimere stofbrugens sociale følgevirkninger ved at indføre strengere kontrol med den offentlige orden og offentlig ulempe.

Den irske strafferetslovgivning (om offentlig orden) fra 2002 blev indført med henblik på at styrke loven fra 1994 vedrørende den offentlige orden. Personer, der dømt i henhold til 1994-loven for overtrædelse af den offentlige orden, herunder offentlig indtagelse af rusmidler (ved narkotikabrug), og som kan bringe sig selv eller andre i fare, kan få udstedt et tilhold, der forbyder dem adgang til eller ophold på visse etablissementer, herunder værtshuse, dansesteder eller steder, der serverer mad.

I Det Forenede Kongerige blev afdeling 8 i stofmisbrugsloven, som gælder for individuelle indehavere og bestyrere af visse typer af etablissementer, ændret til at omfatte ulovlig indtagelse af ethvert kontrolleret stof (hvor den tidligere kun omfattede rygning af cannabis eller opium) med henblik på komme de såkaldte »crack houses« til livs. Der er imidlertid tale om brede beføjelser, og regeringen har efterfølgende besluttet, at paragraf 8-forslagene ikke er tilstrækkeligt effektive til at takle dette problem. Derfor vil regeringen indføre ny lovgivning, i form af en lov om antisocial adfærd, som er rettet mod steder i stedet for personer, og som vil gøre det muligt for politiet, i samråd med de lokale myndigheder, at lukke »crack houses« inden for 48 timer. Det Forenede Kongerige har således ikke til hensigt at gennemføre ændringen af afdeling 8, litra d), på nuværende tidspunkt, selvom dette kan blive tilfældet, hvis foranstaltningerne i loven om antisocial adfærd ikke viser sig at være tilstrækkeligt effektive i løbet af de næste to år.

I Nederlandene gav »Victorialoven« i 1997 borgmestrene ret til at lukke etablissementer, hvor brug af eller handel med stoffer forårsager offentlige gener. Da lukningen af bygninger kan have en negativ effekt på et lokalområdes fremtræden og sociale struktur, gav den nye »Victorialov« af maj 2002 myndighederne tilladelse til at overdrage de lukkede bygninger, f.eks. ved at give nye lejere tilladelse til at rykke ind. I byen Venlo sigter et 4-årigt pilotprojekt med deltagelse af politi, anklagemyndighed og bystyret mod at inddæmme de negative konsekvenser af de mange besøgende narkoturister, som køber cannabis på cafeer og restauranter uden bevilling. I juli 2002 gjorde borgmesteren i Rotterdam brug af de beføjelser, der er nedfældet i kommunalloven, og udstedte personligt et 6-måneders forbud mod omkring 50 narkomaner, som generede beboerne i et lokalområde. En regional domstol fandt imidlertid, at selvom borgmesteren havde ret til at bekæmpe offentlig ulempe, var et 6-måneders forbud for lang tid og ikke retfærdigt: til trods herfor vil bystyret i Rotterdam fortsætte sin forbudspolitik.

I juni 2001 trådte en lov i kraft i Danmark, der forbyder besøg i visse etablissementer. Formålet med loven er at kunne skride mere effektivt ind over for cannabisklubber og andre typer af organiseret kriminalitet, der finder sted i lokalerne og vækker bekymring blandt naboerne. Loven tillader politiet – efter forudgående advarsel – at udstede et 3-måneders tilhold til ejeren af et sådant etablissement, der forbyder gæster at færdes på stedet. Overtrædelse af et tilhold straffes med bøde. Ved gentagne overtrædelser kan der straffes med fængsel i op til 4 måneder.