Κεφάλαιο 3: Επιλεγμένα θέματα

Το κεφάλαιο αυτό προβάλλει ιδιαίτερα τρία συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στο πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ευρώπη: χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ από τους νέους, κοινωνικός αποκλεισμός και επανένταξη και, δημόσιες δαπάνες στον τομέα της μείωσης της ζήτησης ναρκωτικών.

Χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ στους νέους

Επικράτηση, συμπεριφορές και τάσεις  |  Έναρξη χρήσης, πρότυπα και παράγοντες κινδύνου  |  Θάνατοι και έκτακτα περιστατικά στα νοσοκομεία  |  Νομική αντιμετώπιση και συστάσεις  |  Ευρύ φάσμα αναγκών και τρόπων αντιμετώπισης

Κοινωνικός αποκλεισμός και επανένταξη

Ορισμοί και έννοιες  |  Πρότυπα και επιπτώσεις της χρήσης ναρκωτικών που παρατηρούνται στον κοινωνικά αποκλεισμένο πληθυσμό  |  Σχέση μεταξύ κοινωνικού αποκλεισμού και χρήσης ναρκωτικών  |  Κοινωνική επανένταξη

Δημόσιες δαπάνες στον τομέα της μείωσης της ζήτησης ναρκωτικών

Περιορισμοί και αξιοπιστία των στοιχείων  |  Δαπάνες για τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών  |  Κατανομή των δαπανών  |  Τελικές επισημάνσεις