Esipuhe

Vuoden 2003 vuosiraportissa Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) esittää EU:lle ja sen jäsenvaltioille yleiskatsauksen Euroopan huumausainetilanteesta. Tämä vuosiraportti julkaistaan, kun EMCDDA:n perustamisesta on kulunut kymmenen vuotta (perustamisasetus annettiin vuonna 1993), ja tämä on myös viimeinen vuosi, jolloin keskitymme pelkästään niihin 16 maahan, jotka ovat seurantakeskuksen jäseniä (EU:n 15 jäsenvaltiota ja Norja). On siis aiheellista pohtia lyhyesti sekä huumausainetilanteessa näinä ensimmäisinä vuosina tapahtuneita muutoksia että seurantakeskuksen edistymistä tehtävässään eli perusteltujen, ajantasaisten ja valaisevien tietojen antamisessa päättäjille Euroopan huumeongelmasta.

Yksi huumausainetilanteen keskeisistä piirteistä on sen dynaamisuus. On huolestuttavaa, että vaikka tarkastelemme ainoastaan sitä lyhyttä ajanjaksoa, jonka EMCDDA on ollut olemassa, niin huumeongelman luonteen kuin jäsenvaltioiden toimenpiteidenkin kehityksessä on suuria eroja. Huumeiden käyttötavat ovat aina vaihdelleet Euroopan maissa, varsinkin käytön laajuus. Tämä pitää edelleen paikkansa, mutta tämän raportin tietojen mukaan yhä useammin on havaittavissa kehityssuuntia, jotka osoittavat ongelman maailmanlaajuisen ja Euroopan laajuisen luonteen. Ennen vertailut huumeiden käytöstä Euroopassa toivat esille enemmän eroja kuin yhtäläisyyksiä, mutta näin ei enää ole. Kokonaistilanne on monitahoinen ja paikallinen vaihtelu on huomattavaa, mutta huumeiden käytössä on havaittavissa myös yleisiä ja yhteisiä kehityssuuntia. Joudumme yhä useammin toteamaan, että huumeet ovat meille eurooppalaisille yhteinen ongelma, ja meillä on mielestämme myös yhteinen vastuu oppia yhteisistä kokemuksista. Emme ole mielipiteinemme yksin. Huumausaineiden torjuntaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma osoittaa, että tähän ongelmaan on sitouduttu myös poliittisella tasolla, ja nykyisin myönnetään yleisesti, että tämän alan politiikan on perustuttava selkeään käsitykseen tilanteesta.

Huumeongelmat ovat siis kehittyneet kymmenen viime vuoden aikana, mutta niin on myös kykymme ilmoittaa niistä. Kiitos tästä ei kuulu pelkästään EMCDDA:lle vaan myös niille monille EU:ssa asiaan perehtyneille ammattilaisille, jotka ovat työskennelleet ongelman luonteen selvittämiseksi, tehokkaiden toimenpiteiden kehittämiseksi ja työnsä vaikutusten arvioimiseksi kriittisesti. Uskomme kuitenkin, että EMCDDA:lla on ollut keskeinen rooli sekä katalysaattorina vahvan tietopohjan kehittämisessä että foorumin tarjoajana, joka on välttämätön yhteistyölle ja kehitykselle Euroopan tasolla. Kymmenen vuotta sitten kukaan ei olisi voinut puhua uskottavasti Euroopan huumausainetilanteen luonteesta. Kuten tämä raportti osoittaa, se on nyt mahdollista. Meillä on nyt entistä paremmat valmiudet ja tiedot paitsi nykyisen huumeongelman myös mahdollisten tulevien uhkien käsittelemiseen. Arvostamme sitä merkittävää työtä, jota sekä jäsenvaltioissa että Euroopan tasolla on tehty tähän tietopohjaan tarvittavien välineiden ja perusrakenteiden kehittämiseksi, ja haluaisimme lausua kiitokset erityisesti Reitoxin seurantakeskuksille.

Toivomme, että saatte tästä raportista kattavan yleiskuvan Euroopan huumausainetilanteesta; tarkempia tietoja löytyy myös tämän asiakirjan laajennetusta verkkoversiosta. Mielestämme tämä raportti on EMCDDA:n kannalta myös onnistunut päätös organisaation työn kehittämisen ensimmäiselle vaiheelle, ja meidän on nyt käännettävä katseemme kohti tulevia haasteita. Niihin kuuluu tarve parantaa edelleen Eurooppaa koskevan tietoaineiston saatavuutta, laatua ja vertailtavuutta, ja meidän on kehitettävä järjestelmiämme ja toimintakykyämme, jotta pystymme hallinnoimaan tehokkaasti huumausainetilannetta koskevaa kasvavaa tietopohjaa laajentuneessa Euroopan unionissa. Tiedämme, että kuvaamamme tilanne laajenee ja muuttuu koko ajan yhä monitahoisemmaksi. Organisaation keskeisenä haasteena onkin hyödyntää täysimääräisesti saatavilla olevia tietoja sekä tehdä tietoihin perustuvia, ajantasaisia ja politiikan kannalta olennaisia analyyseja, joissa näkyvät EU:n laajuisen näkökulman ja yhdenmukaisen lähestymistavan edut.

Marcel Reimen
EMCDDA:n hallintoneuvoston puheenjohtaja

Georges Estievenart
EMCDDA:n johtaja