Julkiset menot huumausaineiden kysynnän vähentämisen alalla (106)

Euroopan unionin huumausainestrategiassa (2000–2004) tarkennetaan, että neuvoston ja komission pitäisi pyrkiä laatimaan EMCDDA:n ja Pompidou-ryhmän työn perusteella luettelo kaikista huumausaineisiin liittyvistä julkisista menoista.

Euroopan unionin huumausainestrategian noudattamiseksi EMCDDA tutkii tässä raportissa Reitoxin kansallisten seurantakeskusten arvokkaalla avulla vuoden 1999 suoria julkisia menoja huumausaineiden kysynnän vähentämisen alalla (107). Tutkimuksessa on keskitytty menoihin kansallisella ja alueellisella tasolla, huumeidentorjuntatoimiin, väärinkäytön hoitoon (sairaalassa ja avohoidossa, korvaushoidossa ja hoidossa ilman lääkeaineita), kuntoutukseen ja sopeuttamiseen, katutyöhön, haittojen vähentämiseen sekä koulutukseen, tutkimukseen ja koordinointiin huumeiden käytön vähentämisen yhteydessä. Tutkimuksen selventämiseksi olemme poistaneet suorat yksityisten terveysorganisaatioiden kattamat menot (hoitokeskukset, klinikat, jne.), samoin epäsuorat julkisiin palveluihin (yleiset sairaalat ja ensiapuasemat) sisältyvät menot. Myöskään laajaa ja monimutkaista kysymystä huumeiden yhteiskunnallisista kustannuksista ei ole pohdittu tässä

Julkisten menojen käsittelyn ensisijainen tarkoitus huumausaineisiin liittyvällä alalla (vaikkakin rajoittuneesti) on tässä yhteydessä lisätä tietoa huumepolitiikassa käytettävien indikaattorien merkittävyydestä EU-maissa eikä niinkään tarjota empiiristä näyttöä.


(106) Erot käytettävissä olevissa tiedoissa rajoittavat maittaisia vertailuja. Parempi kuva huumealan menoista yksittäisissä EU:n jäsenvaltioissa on saatavissa EMCDDAn web-sivustolta.

(107) Euroopan unionin huumausainestrategian (2000–2004) tilannekatsauksen viitevuosi.