Tietojen rajallisuus ja luotettavuus

Tarkastelualan rajoittuneisuudesta huolimatta saadut tulokset tukevat käsitystä vaikeuksista, joita saatavilla olevista tietojen rajallisuus ja tiedonkeruu aiheuttavat alalla, joka on suhteellisen kehittymätön EU:n alueella. Itse asiassa tämän raportin valmistelemisen yhteydessä tehdyn “ad hoc -tutkimuksen” (108) lisäksi on tehty vain muutama tutkimus huumekysymyksiin osoitettujen julkisten menojen määrittämiseksi EU:ssa (109). Menojen kirjaamisen osalta enemmistössä EU-maista ei osata sanoa tarkasti, kuinka paljon ne käyttävät rahaa huumeiden ja väärinkäytön vastaiseen toimintaan.

Suurin osa tämän tutkimuksen osanottajista ei siten voinut toimittaa tietoja kattavasti. Jotkin luvut puuttuvat ja jotkin laskelmat perustuvat arviointi- ja ekstrapolaatiomenetelmiin (110).

Useat kansalliset seurantakeskukset ovat tuoneet esiin viisi tutkimusta rajoittavaa tekijää, jotka mainitaan myös alan kirjallisuudessa: 1) joitakin alueita ja joitakin maita koskevien tietojen puuttuminen; 2) vaikeus erottaa laittomia huumeita koskevat tiedot tiedoista, jotka kattavat sekä laittomat huumeet että alkoholin; 3) suuri määrä menoista vastaavia kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimijoita ja organisaatioita; 4) vaikeus erottaa tarkkaan julkiset menot teoreettisissa luokissa kuten kysynnän ja tarjonnan vähentämisessä; sekä 5) hankaluus eritellä näiden kahden luokan menoja toiminta-aloittain (hoito, primaaripreventio, kuntoutus, yhteistyö, koordinointi jne.).

On kuitenkin mielenkiintoista panna merkille, että vaikka menetelmiin liittyvät ongelmat mutkistavat selvästi tämäntyyppisiä tutkimuksia (111), päättäjät osoittavat kasvavaa kiinnostusta julkisiin menoihin liittyviin selvityksiin sekä päätöksenteon apuvälineenä että suorituskyvyn mittaamisen välineenä.


(108) EMCDDA on erityisen kiitollinen Kreikan, Itävallan ja Portugalin kansallisille seurantakeskuksille niiden tällä alalla tekemästä erityistutkimuksesta, joka tuo lisäarvoa vuosiraportille. Myös professori Pierre Kopp ansaitsee kiitoksen tutkimuksen vertaisarvioinnista.

(109)  Belgia (2003), Luxemburg (2000), Yhdistynyt kuningaskunta (2002). Lisää viitteitä on saatavissa EMCDDAn web-sivustolta.

(110)  Toive ottaa mukaan mahdollisimman monta maata kattavan kuvan antamiseksi Euroopasta on ristiriidassa joitakin tarkasteltuja maita koskeneiden tietojen niukkuuden takia. Näin ollen, vaikka tutkimus on pidetty laaja-alaisena, lopullisten lukujen epävarmuus on rajoittanut analysointi- ja vertailumahdollisuuksia.

(111)  Belgia (2003), Luxemburg (2000), Yhdistynyt kuningaskunta (2002). Lisää viitteitä on saatavissa EMCDDAn web-sivustolta.