Sitemap

Rapport

Forord

Generelle trender og utvikling

Trender i narkotikasituasjonen

Cannabis  |  Amfetamin og ecstasy (MDMA)  |  Kokain og crack  |  Heroin og injeksjonsbruk  |  HIV (humant immunsviktvirus), hepatitt C (HCV) og hepatitt B (HBV)  |  Overdoser

Utviklingen når det gjelder tiltak mot narkotikabruk

EUs politikk  |  Medlemsstatenes politikk  |  Tiltak  |  Kvalitetssikring

Kapittel 1: Narkotikasituasjonen

Narkotikabruk i befolkningen generelt

Utbredelse av og mønstre for narkotikabruk i befolkningen generelt  |  Trender for narkotikabruk i befolkningen generelt

Problematisk bruk av narkotika

Etterspørsel etter behandling

Stoffer  |  Trender  |  Bruksmønstre og -måter  |  Sosiale karakteristika

Narkotikarelaterte smittsomme sykdommer

Utbredelse og trender for HIV og AIDS  |  Utbredelse og trender – hepatitt C-smitte  |  Utbredelse og trender – hepatitt B-smitte  |  Meldte tilfeller av hepatitt B og C

Narkotikarelaterte dødsfall og dødelighet blant narkotikabrukere

Konsekvensene av narkotikarelaterte dødsfall  |  Risikofaktorer  |  Karakteristiske trekk ved ofrene  |  Dødsfall som skyldes andre stoffer enn opiater  |  Trender for akutte narkotikarelaterte dødsfall  |  Total dødelighet blant problembrukere  |  Trender for dødelighet blant problembrukere

Narkotikarelatert kriminalitet

Brudd på narkotikalovgivningen  |  Narkotikabrukere i rettssystemet: innsatte

Narkotikamarkeder og tilgjengelighet

Cannabis  |  Heroin  |  Kokain  |  Syntetiske stoffer: amfetamin, ecstasy og LSD

Kapittel 2: Tiltak mot narkotikabruk

Utviklingen i nasjonal narkotikapolitikk

Omorganisering av narkotikasamordningssystemene  |  Allmennhetens oppfatninger om narkotika og av narkotikapolitikken

Utviklingen av lovverket

Behandling og rehabilitering  |  Overvåking av smuglere  |  Tiltak mot ordensforstyrrelser

Utvikling på EU-plan

Forebyggende arbeid

Skadereduksjon

Forebygging av smittsomme sykdommer  |  Reduksjon av narkotikarelaterte dødsfall

Behandling

Legemiddelassistert behandling  |  Stoff-fri behandling  |  Standard og kvalitet på behandling

Tiltak rettet mot narkotikabrukere innenfor strafferettssystemet

Politiske rammer  |  Fengselsbaserte psykologiske og helsemessige intervensjoner  |  Alternativer til fengsling

Tilbudsreduksjon

Forbudstiltak  |  Tiltak mot hvitvasking av penger  |  Tiltak mot avledning av kontrollerte kjemikalier

Kapittel 3: Utvalgte aspekter

Narkotika- og alkoholbruk blant unge mennesker

Utbredelse, holdninger og trender  |  Debutalder, mønstre og risikofaktorer  |  Dødsfall og akuttinnleggelser  |  Rettslige tiltak og anbefalinger  |  En bred, sammenhengende strøm av behov og tiltak

Sosial eksklusjon og reintegrasjon

Definisjoner og konsepter  |  Mønstre for og konsekvenser av rusmiddelbruk observert blant sosialt ekskluderte befolkningsgrupper  |  Forholdet mellom sosial eksklusjon og narkotikabruk  |  Sosial reintegrasjon

Offentlige utgifter til etterspørselsreduserende tiltak

Databegrensning og datapålitelighet  |  Utgifter til reduksjon av narkotikaetterspørsel  |  Utgiftsfordeling  |  Sluttbetraktninger

Juridisk meddelelse

Takk

Databibliotek

Databibliotek

Per tema

Narkotikamisbruk i befolkningen generelt  |  Problematisk bruk av narkotika  |  Etterspørsel etter behandling  |  Narkotikarelaterte smittsomme sykdommer  |  Narkotikarelaterte dødsfall og dødelighet blant narkotikabrukere  |  Narkotikarelatert kriminalitet  |  Narkotikamarkeder og tilgjengelighet  |  Forebyggende arbeid  |  Skadereduksjon  |  Behandling  |  Tiltak rettet mot narkotikabrukere innenfor strafferettssystemet  |  Tilbudsreduksjon  |  Narkotika- og alkoholbruk blant unge mennesker  |  Sosial eksklusjon og reintegrasjon  |  Offentlige utgifter til etterspørselsreduserende tiltak

Per kategori

Figurer  |  Boks  |  Tabeller  |  Statistiske tabeller

Nasjonale Reitox-rapporter

Kilder

Pressemeldinger

Pressemeldinger

ÅRSRAPPORT FOR 2003 OM NARKOTIKASITUASJONEN I EU OG NORGE

En viss ’forsiktig optimisme’, men byrået advarer mot noen form for tilfredshet

EONNS ÅRSRAPPORTER FOR 2003: SÆRLIG FOKUS PÅ DE UNGE

Økende bekymring over 'overstadig' drikking og intensiv narkotikabruk blant unge og sårbare mennesker

Nedlasting

Trykkt versjon

Om...

Om EONN