Tiltak mot ordensforstyrrelser

I løpet av det siste året har enkelte medlemsstater innført lovbestemmelser som skal minske de samfunnsmessige konsekvensene av narkotikabruk ved å innføre strengere kontroll med offentlig ro og orden.

Irlands nye straffelov, Criminal Justice (Public Order) Bill, 2002, ble innført for å styrke loven av 1994 på området offentlig ro og orden. Personer som dømmes i henhold til loven av 1994 for brudd på offentlig ro og orden, herunder beruselse (pga. narkotika) på offentlig sted, og som kan sette seg selv og andre i fare, kan ilegges forbud mot adgang til eller opphold på visse steder, bl.a. steder med skjenkebevilling, dansesteder eller serveringssteder.

I Storbritannia er § 8 i loven om rusmiddelmisbruk (Drug Misuse Act), som kommer til anvendelse for personer som oppholder seg på eller driver visse typer lokaler, endret til også å gjelde ulovlig inntak av alle typer illegale rusmidler (mens den tidligere bare gjaldt røyking av cannabis og opium) i et forsøk på å få bukt med de såkalte crackhusene. Men dette innebærer vide fullmakter, og regjeringen har siden funnet at forslagene vedrørende § 8 kanskje ikke vil være effektive nok til å få bukt med problemet. Derfor prøver den nå å innføre nye bestemmelser i form av en lov om antisosial atferd – Anti-Social Behaviour Bill, som retter seg mot lokaler snarere enn mot personer, slik at politiet, i samråd med lokale myndigheter, vil kunne stenge crackhus på 48 timer. Storbritannia har derfor ikke til hensikt å gjennomføre endringen i § 8(d) på det nåværende tidspunkt, selv om dette likevel kan skje dersom det i løpet av de to kommende årene viser seg at sanksjonene som loven om antisosial atferd åpner for, ikke er virkelig effektive.

I Nederland ga Victoria-loven av 1997 borgermestrene i byene myndighet til å stenge steder der bruk eller omsetning av narkotika forårsaker ordensforstyrrelser. Men ettersom stenging av bygninger kan få negative konsekvenser for gatebildet og den sosiale strukturen i nærmiljøet, åpnet den nye Victor-loven av mai 2002 for at kommunene kan overføre stengte lokaler til andre, f.eks. tillate at nye leietakere flytter inn. Venlo kommune har igangsatt et 4-årig pilotprosjekt i samarbeid med politi, påtalemyndighet og regjeringen med sikte på å redusere ordensforstyrrelsene som følger med de mange narkoturistene som kjøper cannabis i kaffebarer uten bevilling. Og i juli 2002 benyttet borgermesteren i Rotterdam seg av sin myndighet i henhold til Kommuneloven til å ilegge et femtitalls narkomane et seksmåneders oppholdsforbud i et lokalmiljø hvor de hadde skapt problemer for beboerne. Distriktsdomstolen fant imidlertid at, til tross for at borgermesteren hadde myndighet til å bekjempe ordensforstyrrelser, var 6 måneders oppholdsforbud for lenge og ikke berettiget. Rotterdam vil likevel fortsette sin politikk med oppholdsforbud.

I Danmark trådte en lov som forbyr besøk i visse lokaliteter i kraft i juni 2001. Lovens formål er å kunne gripe mer effektivt inn overfor cannabisklubber og andre typer organisert kriminalitet som begås på slike steder og fører til bekymring i nabolaget. Etter forutgående advarsel kan politiet med hjemmel i denne loven utstede et pålegg til eierne som hindrer gjester i å komme inn eller bli værende på stedet. Brudd på dette pålegget kan straffes med bøter, og gjentatte brudd kan gi fengselsstraff i inntil 4 måneder.