Fengselsbaserte psykologiske og helsemessige intervensjoner

Tilbudet til innsatte som bruker narkotika utvides, og de fleste land der behandling av avhengighet er generelt tilgjengelig i fengslene, har også skadereduserende tiltak (tabell 4). En analyse av fengselsbaserte programmer i EDDRA (Exchange on European Drug Demand Reduction Action) fant at den overordnede målsettingen for intervensjonene ikke er helserelatert, men sikter mot reduksjon av narkotikarelatert kriminalitet (79).Det generelle bildet er at det i hvert land finnes spesialtjenester enten i nesten alle fengsler eller i nesten ingen. Dette gjelder spesielt skadereduksjonstiltakene, som vist i tabell 4. Blodscreening og vaksinasjonsprogrammer er tilgjengelig, og desinfiserende midler og kondomer deles ut i nesten alle fengselsinstitusjoner i om lag to tredeler av landene, men disse tjenestene mangler fullstendig i om lag en tredel av medlemsstatene. Dette viser hvor viktig den nasjonale politikkens er for tjenestenes tilgjengelighet i fengslene. Det blir imidlertid vanligvis gjennomført pilotprosjekter i enkeltfengsler før en nasjonal politikk vedtas.

Avrusning er det tiltaket som oftest blir iverksatt. Det er tilgjengelig i nesten alle fengsler i ni land, og litt mindre utbredt i bare tre land, Hellas (data for 2001), Italia og Norge. Sprøytebytte er det minst vanlige av de tiltakene som er undersøkt, idet sprøytebytteprogrammer bare finnes i Spania (11 av 68 fengsler) og i Tyskland (4 av 222 fengsler). Tilgjengeligheten av substitusjonsbehandling følger samme mønster som i samfunnet for øvrig (unntatt i Nederland), og tjenesten er tilgjengelig i nesten alle fengsler i seks medlemsstater. I andre land tilbys slike tjenester i svært få eller ingen av fengselsinstitusjonene (tabell 13 OL).
(79)  EONN: Strafferettsbaserte tiltak for etterspørsels- og skadereduserende tiltak i EU – en analyse av programmer på politistasjonsnivå, domstolsnivå og fengselsnivå.