Utgiftsfordeling

Med dagens datainnsamlingssystemer er det svært vanskelig å gjøre en pålitelig kostnadsfordeling på forskjelling kategorier. På nasjonalt plan kan områder som behandling, skadereduksjon og forebygging ofte gripe inn i hverandre, og ikke alle land legger samme system til grunn for klassifiseringen av utgifter. Internasjonale sammenligninger svekkes derfor av at det er benyttet forskjellige metoder for datainnsamling og klassifisering, noe som gjør det vanskelig å sammenligne utgifter på bestemte områder.

Ser vi bort fra de metodologiske begrensningene, kan vi likevel trekke én hovedkonklusjon på bakgrunn av de beste dataene i denne rapporten: området helse/omsorg og behandling synes å representere størsteparten av utgiftene og utgjør 50–80 % av alle direkte offentlige utgifter til etterspørselsreduksjon.

I Østerrike stod ‘rådgivning, pleie/omsorg og behandling’ for narkotikaavhengige i 1999 for 78 % av de føderale utgiftene til etterspørselsreduksjon. For Hellas viser dataene at nærmere 73 % av kjente utgifter gikk til behandling (og indirekte utgifter), mens utgiftene til behandling i kommunene og de selvstyrte byene utgjorde 74 % av Spanias totale utgifter i 1999. I Portugal gikk 49 % av totale utgifter på narkotikaområdet til behandling, men samtidig brukte Portugal 25 % av de totale utgiftene til forebygging, noe som er en av de høyeste andelene (av de kjente dataene) på dette området i Europa.

Direkte utgifter til ‘forebygging’ er faktisk veldig vanskelige å identifisere, og følgelig er dataene svært usikre. Hvis vi bare ser på de tallene som er kjent, varierer andelen fra 4 % i Østerrike, som bare har tatt hensyn til primærforebygging, til 20 % i Hellas (igjen bare primærforebygging) og 15 % i kommuner og selvstyrte byer i Spania og 10 % i Luxembourg.

Andelen av de totale utgiftene til etterspørselsreduserende tiltak som er brukt til rehabilitering og reintegrasjon, samt til oppsøkende arbeid og skadereduserende tiltak, synes å være lavere, sannsynligvis fordi utgiftene her er av et annet omfang enn utgiftene til behandling, eller fordi de delvis inngår i disse.