Översikt

Rapport

Förord

Generella trender och utvecklingstendenser

Narkotikasituationen – trender

Cannabis  |  Amfetaminer och ecstasy (MDMA)  |  Kokain och crack  |  Heroin och injektionsmissbruk  |  Humant immunbristvirus (hiv), hepatit C (HCV) och hepatit B (HBV)  |  Överdoser

Narkotikapolitikens utveckling

EU:s politik  |  Medlemsstaternas politik  |  Interventioner  |  Kvalitetssäkring

Kapitel 1: Narkotikasituationen

Narkotikamissbruket i befolkningen som helhet

Prelatens och missbruksmönster i befolkningen som helhet  |  Trender för narkotikamissbruket i befolkningen som helhet

Problematiskt narkotikamissbruk

Efterfrågan på behandling

Droger  |  Trender  |  Missbruksmönster och administrationssätt  |  Sociala kännetecken

Narkotikarelaterade infektionssjukdomar

Prevalens och trender för hiv och aids  |  Prevalens och trender för infektion med hepatit C-virus  |  Prevalens och trender för infektion med hepatit B-virus  |  Anmälda fall av hepatit B och C

Narkotikarelaterade dödsfall och dödligheten bland missbrukare

Den narkotikarelaterade dödlighetens omfattning  |  Riskfaktorer  |  Kännetecken för offren  |  Dödsfall som beror på andra droger än opiater  |  Trender för antalet akuta narkotikarelaterade dödsfall  |  Övergripande dödlighet bland problemmissbrukare av narkotika  |  Trender för dödligheten bland problemmissbrukare

Narkotikarelaterad brottslighet

Brott mot narkotikalagarna  |  Narkotikamissbrukare inom det straffrättsliga systemet: fängelseinterner

Narkotikamarknaderna och tillgången på narkotika

Cannabis  |  Heroin  |  Kokain  |  Syntetiska droger: amfetaminer, ecstasy och LSD

Kapitel 2: Åtgärder mot narkotikamissbruk

Utvecklingen inom den nationella narkotikapolitiken

Omorganisation av systemen för narkotikasamordning  |  Allmänhetens inställning till narkotika och narkotikapolitiken

Utvecklingen på det rättsliga området

Behandling och rehabilitering  |  Övervakning av narkotikahandlare  |  Åtgärder för att minska brotten mot allmän ordning och olägenheterna

Utvecklingen på EU-nivå

Prevention

Åtgärder för att minska skadeverkningarna

Prevention av infektionssjukdomar  |  Att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall

Behandling

Behandling med läkemedel  |  Drogfri behandling  |  Behandlingsnormer och behandlingskvalitet

Åtgärder inriktade på narkotikamissbrukare i straffrättsliga sammanhang

Politisk ram  |  Psykosociala insatser och hälsovård i fängelserna  |  Alternativ till fängelse

Åtgärder för att minska tillgången på narkotika

Begränsande åtgärder  |  Åtgärder mot penningtvätt  |  Åtgärder mot avledning av kontrollerade kemikalier

Kapitel 3: Särskilda frågor

Drog- och alkoholanvändningen bland ungdomar

Utbredning, attityder och trender  |  Debut, mönster och riskfaktorer  |  Dödsfall och akutfall på sjukhusen  |  Rättsliga åtgärder och rekommendationer  |  Ett brett spektrum av behov och åtgärder

Social utslagning och återintegrering

Definitioner och begrepp  |  Mönster för och konsekvenser av missbruk i socialt utslagna grupper  |  Sambandet mellan social utslagning och narkotikamissbruk  |  Social återintegrering

Offentliga utgifter för att minska efterfrågan på narkotika

Uppgifternas begränsningar och tillförlitlighet  |  Utgifter för att minska efterfrågan på narkotika  |  Utgifternas fördelning  |  Avslutande iakttagelser

Rättsligt meddelande

Tack till medverkande

Databibliotek

Databibliotek

Per områda

Narkotikamissbruket i befolkningen som helhet  |  Problematiskt narkotikamissbruk  |  Efterfrågan på behandling  |  Narkotikarelaterade infektionssjukdomar  |  Narkotikarelaterade dödsfall och dödligheten bland missbrukare  |  Narkotikarelaterad brottslighet  |  Narkotikamarknaderna och tillgången på narkotika  |  Prevention  |  Åtgärder för att minska skadeverkningarna  |  Behandling  |  Åtgärder inriktade på narkotikamissbrukare i straffrättsliga sammanhang  |  Åtgärder för att minska tillgången på narkotika  |  Drog- och alkoholanvändningen bland ungdomar  |  Social utslagning och återintegrering  |  Offentliga utgifter för att minska efterfrågan på narkotika

Per kategori

Figurer  |  Rutor  |  Tabeller  |  Statistiska tabeller

Nationella Reitox-rapporter

Referenser

Pressinformation

Pressinformation

ÅRSRAPPORT 2003 OM NARKOTIKASITUATIONEN I EU OCH NORGE

Viss ”försiktig optimism”, men vi kan inte slå oss till ro, säger ECNN

ÅRSRAPPORTER 2003 FRÅN ECNN: SÄRSKILT FOKUS PÅ UNGDOMAR

Ökad oro för ”festsupande” och intensivt drogmissbruk bland unga och utsatta

Nedladdning

Tryckt version

Om...

Om ECNN