Åtgärder för att minska brotten mot allmän ordning och olägenheterna

Under det senaste året har man infört lagbestämmelser i vissa medlemsstater med syftet att minimera samhällskonsekvenserna av narkotikamissbruket genom hårdare reglering av allmän ordning och sanitära olägenheter.

I Irland införde man lagen Criminal Justice (Public Order) Bill, 2002, för att stärka lagen från 1994 om allmän ordning. Den som döms för ett ordningsbrott enligt lagen från 1994, bland annat genom att uppträda påverkad (av droger) på allmän plats, och som skulle kunna utgöra en fara för sig själv eller andra, kan åläggas förbud att träda in eller uppehålla sig i vissa lokaler, bland annat sådana där det säljs alkohol, serveras mat eller anordnas dans.

I Förenade kungariket ändrades avdelning 8 i lagen Misuse of Drugs Act, som gäller enskilda innehavare av och chefer för vissa typer av lokaler, så att bestämmelserna omfattar även olaglig konsumtion av alla former av narkotika (tidigare omfattades bara rökning av cannabis och opium) för att ta itu med så kallade "crack houses". Dessa befogenheter är dock mycket allmänna och regeringen har senare beslutat att förslagen i avdelning 8 kanske inte är tillräckligt effektiva för att ta itu med detta problem. Följaktligen försöker regeringen att införa ny lagstiftning i form av en lag om antisocialt beteende (Anti-Social Behaviour Bill) som är inriktad på lokaler snarare en på individer och kommer att ge polisen möjligheten att i samråd med de lokala myndigheterna stänga "crack houses" inom 48 timmar. För närvarande ämnar Förenade kungariket alltså inte tillämpa ändringen av avdelning 8(d). Detta kan dock hända om de straff som avses i lagen om antisocialt beteende är mindre än absolut effektiva över de kommande två åren.

I Nederländerna fick städernas borgmästare genom 1997 års Victoria-lag befogenhet att stänga lokaler där missbruk av eller handel med narkotika orsakade en sanitär olägenhet. Eftersom stängning av byggnader kan inverka negativt på ett grannskaps utseende och sociala struktur, införde man emellertid i maj 2002 den nya Victor-lagen, som ger kommunerna rätt att låta nya hyresgäster flytta in i stängda lokaler eller på annat sätt se till att lokalerna får nya innehavare. I staden Venlo driver polis, åklagare och staten ett fyraårigt projekt som skall minska de olägenheter som vållas av de många drogturister som köper cannabis i "coffeeshops" utan licens. Och i juli 2002 beslutade Rotterdams borgmästare personligen – med stöd i kommunallagen – om ett sexmånaders besöksförbud för ett femtiotal narkotikamissbrukare som besvärade invånarna i en stadsdel. Den regionala domstolen kom dock fram till att borgmästaren visserligen hade rätt att vidta åtgärder mot olägenheter, men att ett sexmånaders besöksförbud var för långt och inte berättigat. Staden Rotterdam tänker trots detta behålla sin policy med besöksförbud.

I Danmark trädde i juni 2001 en lag i kraft som förbjuder besök i vissa lokaler. Syftet med lagen är att möjliggöra mer verkningsfulla insatser mot cannabisklubbar och andra typer av organiserad brottslighet som begås i lokaler och gör grannarna oroliga. Enligt lagen får polisen, efter att först ha givit en varning, utfärda ett föreläggande, giltigt i tre månader och riktat till lokalens ägare, som innebär förbud för besökare att komma till lokalen eller vistas där. Överträdelse av ett sådant föreläggande bestraffas med böter, och upprepade överträdelser kan ge fängelse i högst fyra månader.