Psykosociala insatser och hälsovård i fängelserna

Den vård i fängelserna som vänder sig till narkotikamissbrukande interner är under utbyggnad. I de flesta av de länder där missbruksbehandling generellt erbjuds i fängelserna, vidtar man även åtgärder för att minska narkotikans skadeverkningar (tabell 4). En analys av de fängelsebaserade programmen som ingår i informationssystemet EDDRA (för utbyte av information om åtgärder för att minska efterfrågan på narkotika i Europa) visade dock att det främsta målet för insatserna inte är förbättring av hälsan utan snarare minskning av den narkotikarelaterade brottsligheten (79).Över lag gäller för varje enskilt land att antingen finns en viss tjänst i nästan alla fängelserna, eller också finns den bara i ytterst få. Så är i synnerhet fallet för åtgärderna för att minska narkotikans skadeverkningar, som framgår av tabell 4. Blodtester, vaccinationsprogram och desinfektionsmedel och kondomer finns i nästan alla fängelser i ca. två tredjedelar av länderna, men saknas helt i en tredjedel av medlemsstaterna. Detta återspeglar den ytterst viktiga roll som den nationella policyn spelar för tillgången på olika tjänster i fängelserna. För det mesta genomför man dock pilotprojekt i enskilda fängelser innan man inför en ny policy över hela landet.

Avgiftning är den åtgärd vars förekomst är mest utbredd – nästan alla fängelserna i nio länder och mer sällsynt bara i tre länder, Grekland (uppgifter från 2001), Italien och Norge. Nålbyte är den minst vanliga av de undersökta tjänsterna: sådana program finns bara i Spanien (i 11 av 68 fängelser) och Tyskland (4 utav 222 fängelser). Tillgången på substitutionsbehandling hänger samman med mönstret för tillgången ute i samhället (utom i Nederländerna). Sådan behandling erbjuds i nästan alla fängelserna i sex medlemsstater, men bara i mycket få eller inga alls av fängelserna i de flesta andra länderna (tabell 13 OL).
(79)  "EMCDDA criminal justice based drug demand and harm reduction interventions in the EU – an analysis of police station, court and prison-based programmes".