Utgifternas fördelning

Med dagens system för uppgiftsinsamling är det mycket svårt att få fram en tillförlitlig uppdelning av utgifterna per kategori. Nationellt sammanfaller områden som behandling, minskning av skador och prevention ofta med varandra och inte alla länder använder samma metod för att kategorisera utgiferna. Detta innebär att möjligheterna till jämförelser mellan länder begränsas av att man använder olika metoder för att samla in och klassificera uppgifterna, vilket gör det mycket svårt att jämföra utgifterna på specifika områden.

Dessa metodrelaterade begränsningar åsido lagda kan man dock dra en relativt fast slutsats av de bästa uppgifterna i denna rapport, nämligen att vård- och behandlingsområdet verkar få lejonparten av pengarna: 50–80 % av alla direkta statliga utgifter för minskning av efterfrågan på narkotika.

I Österrike svarade "rådgivning, vård och behandling" till narkotikamissbrukare för 78 % av de federala utgifterna för efterfrågeminskning. I Grekland visar uppgifterna att nästan 73 % av de kända utgifterna lades på behandling (och sekundära utgifter), medan utgifterna för behandling 1999 i de spanska regionerna och autonoma städerna stod för 74 % av totalsumman. I Portugal satsades 49 % av de sammanlagda narkotikautgifterna 1999 på behandling, men man lade också 25 % på prevention av narkotikamissbruk, vilket är en av de största andelarna (av de kända uppgifterna) i EU för detta område.

Direkta utgifter för "prevention" är i verkligheten mycket svåra att fastställa, och detta gör också att uppgifterna är mer osäkra. Den kända andelen ligger mellan 4 % i Österrike, som bara levererade uppgifter om primärprevention, och 20 % i Grekland (enbart uppgifter om primärprevention) och är 15 % i de spanska regionerna och autonoma städerna samt 10 % i Luxemburg.

Den andel av de sammanlagda utgifterna för minskning av efterfrågan på narkotika som läggs på rehabilitering och återintegrering och på uppsökande verksamhet och insatser för att minska narkotikans skadeverkningar förefaller vara mindre, sannolikt beroende på att utgifterna här är av en mindre skala än vad fallet är för behandling eller på att de delvis ingår i det.