Om ECNN

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) är ett av Europeiska unionens decentraliserade organ. Narkotikacentrumet, som inrättades 1993, är baserat i Lissabon och är den centrala informationskällan när det gäller narkotika och narkotikamissbruk i Europa.

ECNN samlar in, analyserar och sprider objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om narkotika och narkotikamissbruk. Genom att göra detta ger ECNN intresserade parter en evidensbaserad bild av narkotikasituationen på europeisk nivå.

Narkotikacentrumets publikationer är den primära informationskällan för många olika slags intresserade parter, däribland beslutsfattare och deras rådgivare, forskare och människor som är yrkesverksamma på narkotikaområdet, samt, mer generellt, media och allmänhet.

Årsrapporten redovisar ECNN:s årliga översikt över narkotikasituationen i EU:s medlemsstater och i Norge och är ett oumbärligt referensmaterial för dem som vill ta del av de senaste rönen om droger i Europa.